ЦОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево

 1. „За мене НАТО претставува нешто како војска“. (Џанер Цанкоски, 11 години)
 2. „За мене НАТО претставува влегување во друга држава“. (Нерима Реџепоска, 10 години)
 3. „НАТО ме потсетува на песната:

Нато, Нато, мое злато

Баш би сакал јас,

Да сум креда што ја држиш

Секогаш на час!“           (Сефора Мехмети, 10 години)

 1. „За мене НАТО значи – инает.“ (Анифа Фазлиоска, 11 години)
 1. „За мене НАТО значи влегување во Штип.“ (Елведин Пашоски, 10 години)
 2. „НАТО значи слобода на жените и животот, но и помагање на загрозени луѓе и НАТО подарува униформи на учениците.„ (Адем Мехмедоски, 11 години)
 1. „НАТО е нешто како бонбона“ (Селима Фазлиоска, 10 години)
 1. “НАТО за мене значи подобра држава.“ (Самин Мамудоски, 11 години)
 1. „Мене НАТО ми значи некое убаво известување за луѓето.“ (Медин Пини, 12 години)
 1. „Мене НАТО ме асоцира на Претседател.“ (Рухан Хусоски, 12 години)
 1. „НАТО е име на ветер или на некоја алергија.“ (Амела Мамудоска, 12 години)
 1. „НАТО за мене значи молив. (Рамазан Ајрадиноски, 10 )
 1. „НАТО е град“. (Амела Неџипоска, 10 )
 1. „Мислам дека НАТО е нешто како цунами или нешто што го гледаме на телевизија.“ (Сара Јусуфоска, 11 години)
 1. „НАТО значи Неутрална Авиденција Текстуални Октоподи“ . (Амин Мемедоски, 10 )
 1. „За мене НАТО е држава со луѓе.“ (Амела Бајрамоска, 10 ипол години)
 1. „Јас мислам дека НАТО е некое знаме или држава.“ (Фадила Мемедоска, 10 )
 1. „НАТО е вид цвеќе“. (Самира Ајрадиноска, 12 години)
 1. „Мене НАТО ми реќе да одиме во Скопје.“ (Амела Мустафоска, 10)
 1. „НАТО значи забава.“ (Мухамед Селоски, 9 години)
 1. „Јас мислам дека НАТО е кога некој ме испрашува.“ (Медине Реџепоска, 10 )
 1. „НАТО за мене претставува нешто културно.“ (Имиѓул Шемоска, 9 години)
 1. „НАТО за мене значи БАТО.“ (Мухамед Џабироски, 10 години)
 1. „За мене НАТО е дел од земјата што е поврзано со Планетата Земја. (Ебру Хајдароска, 9 години)
 1. „НАТО е глад.“ (Џемила Селоска, 9 години)
 1. „За мене НАТО претставува богат човек кој има голема војска, и тој човек се вика НАТО.“ (Халим Сулејман, 11 години)
 1. „За мене НАТО претставува национален град – Тетово.“ (Ферида Мехмедоска, 13 години)
 1. „НАТО е некое име како Наташа, ама Нато ја викаат нагалено.“ (Екремина Мечаноска, 11 години)
 1. „НАТО е име на кловн.“ (Арзија Керелоска, 11 години)
 1. „За мене НАТО значи глад и таму има нешто што се случило.“ (Алиса Селмани, 11 години)
 1. Јас НАТО го имама слушано на вести.“ (Аделиса Мустафоска, 11 години)
 2. „За мене НАТО е реализација за европска Македонија.“(Ермин Ајрадинов, 11 години)
 1. „За мене НАТО претставува за подобра држава и повеќе пари, Јас слушнав на вести за ЕУ и НАТО.“ (Имрли Хасаноски, 11 години)
 1. „За мене НАТО значи некоја организација и Национална држава.“ (Зухра Абдулоска, 11 години)
 1. „НАТО за мене е голема војска и име на некој човек.“ (Амел Селоски, 11 години)
 1. НАТО значи Национално Археолошко Тетовско Одделение.“ (Алмина Алоска, 11 години)
 1. Јас зборот НАТО го имам слишнато многупати на вести и мислам дека НАТО зборот поврзува нешто со Македонија.“ (Сара Кангури, 12 години)
 1. „Јас мислам дека НАТО е некој организира реклами или некоја школа.“ (Амина Максутоска, 11 години)

Предметен наставник: Мартина Стефановска

ЦОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево

Leave a comment