Дигитален квиз – ,,Што знаеме за НАТО?“

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Ивана Витанска/Анастасија
Јаковческа
  Наставник/Ученик   ЦОУ ,,Христо Узунов“ – Другово, Кичево
Ученички тим1. Виктор Блажески
2. Анастасија Вељаноска
3. Марија Јорданоска
4. Јане Најдески
Возраст на децата креатори на играта13 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта12+ години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта може да се започне после отворањето на следниот
линк, и клинкување на:

  1. ,,Solo Game”
  2. ,,Skip for now”
  3. ,,Start Game”
  4. ,,Skip for now”

Линк

Учесниците треба да ги избираат точните одговори од понудените, со цел да добиваат поени во текот на целиот квиз. За секое прашање имаат 30 секунди за размислување, а бројот на поени што ќе ги добиваат зависи од временскиот рок во кој тие ќе го одговорат прашањето. Во случај еден одговор да биде погрешен, тие нема да добијат поени за тоа прашање.

Leave a comment