Играме со НАТО за да се забавува и БАТО

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Ивана ВитанскаНаставникЦОУ ,,Христо Узунов” – с. Другово, Кичево
Ученички тим1. Викторија Сиљаноска
2. Димитар Данилоски
3. Емилија Данилоска
4. Димитар Карафилоски
Возраст на децата креатори на игратаIX одделение
Возраст/и на деца за кои ја предлагате игратаIV – IX одделение

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Групата ученици користи коцка, која секој поединечно ја фрла и спрема бројката што ќе му се падне одговара на соодветното прашање, а потоа носителот на играта спрема соодветната бројка проверува во одговорите дали се точно одговорени прашањата. Тој што ќе има најмногу точни одговори е победник!

Leave a comment