Конкурс

видеа

ВИДЕА ОД УЧЕНИЦИ ДО 17 ГОДИНИ ОДГОВАРАЈЌИ НА
ПРАШАЊЕТО ШТО НАТО ЗНАЧИ ЗА НИВ

лИКОВНИ ТВОРБИ ИЗРАБОТЕНИ
ОД УЧЕНИЦИ ДО 17 ГОДИНИ
НА ТЕМА „ШТО ЗНАЧИ НАТО?“

ЦРТЕЖИ

ТЕКСТОВИ

ТЕКСТОВИ НАПИШАНИ ОД
УЧЕНИЦИ ДО 17 ГОДИНИ
НА ТЕМА „шТО ЗНАЧИ НАТО?“