Меморија

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Тинка Палиниќ   Наставник Димче А. Габерот – Демир Капија
Ученички тим1. Петар Стојанов
2. Надица Анѓелова
Возраст на децата креатори на играта9 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта9-10 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Учениците најпрво беа запознаени со начинот на играње на играта .

Потоа секој од играчите во нашиот случај двајца играчи добија по еден пример од играта .

Задачата им беше на  секој збор да го најдат  неговиот  двојник и да го прочитаат значењето на тој збор.

Зборовите беа со различен редослед и им требаше време за да ги пронајдат. 

Дадени беа следниве зборови:

Аспект – гледиште

Дијалог-разговор меѓу двајца

Етапа- дел од време

Тенденција-стремеж кон нешто

Аспирира-желба

Процент-стоти дел од некој број

Leave a comment