Надеж за во Нато

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Низија Камбери   Одделенски наставник   О.О.У. “Наим Фрашери” – Тетово
Ученички тим1. Доена Дурмиши
2. Канита Идризи
3. Анди Азизи
4. Бардх Лика
Возраст на децата креатори на играта10 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта10 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Цели на играта: учениците да се стимулират за концентрација, исто така преку игра да стекнат знаење за државите и знамињата на земјите членки на НАТО.

Дидактички материјал: Знаме на НАТО,карти со знамиња и имиња на земјите членки на НАТО

Простор за игра: масa за игрa или двор

Опис на играта: Четири ученици учествуваат во играта, две момчиња и две девојчиња. Облечени во воена облека (додека другите ученици околу симболизираат другите земји кои чекаат да влезат во NATO). За игра се подготвени 29 двојни картички за 29 земји на NATO и се се надеваме дека Република Македонија наскоро ќе член од NATO. За Аустриа се става само една картичка

На почетокот на едниот од учениците им подава картички додека другите се подготвуваат за игра. Играта започнува со вадењето на двојните картички кои се поставуваат во средина на знамето на NATO (што симболизира соработка и согласеност помеѓу сите членови на NATO)

Учениците ги испракаат картичките еден по друг без да се погледне пријател, но да се гледа дека не падна ниту една картичка од земји кои имаат двојни и се ставаат во средина да останат помалку картички.

Играта продолжува до крај каде што секој треба што поскоро да ги потроши своите картички. Тој што ќе заврши прв е победник, вториот зазема второ место, третиот трето. А оној што останува со картичка Аустриа е губитник. (Што значи дека треба малку повише работа за Аустриа за да стане член на NATO).

Leave a comment