Ментор/Автор Професија Училиште и град
Арта Садику Мехмеди Наставник по англиски јазикСанде Штерјоски – Кичево
Ученички тим1. Ајан Сулој
2. Анди Мустафа
3. Ериса Лимковска
4. Самира Умери
5. Пелумб Фејза
6. Ахмед Мехмеди
Возраст на децата креатори на играта5 одделение
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта2-5 одделение

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта е иста како memory игрите груги. Имаме по две картички за секое знаме што е
член на НАТО. Наставникот ги меша картите и со лице надолу ги реди над маса. Учениците
почнуваат да играат оварајќи по две полиња (ги вртат картите на страна каде што е цртежот).
Ако двете одговорени карти се исти ги зема и отвара две други. Секој член на играта го прави
истото додека има карти. На крај ги бројат картите и ученикот што има повеќе карти е
добитник и добива право да стане член на НАТО со една држава која ја одбрал пред да почне
играта.

Оваа игра јадобро се вклопува во настава на англиски јазик за почетокот од книгата
Messages 2 каде учениците учат нации и држави.

Leave a comment