ООУ „Блаже Конески“, V-1 одделение

Ученици Записи од ученици на првото прашање  „Што е тоа Нато“  5.4.2019г Записи од ученици   „Што е тоа Нато“, по  една седмица

11.4.2019г.

1.Медеја Ангелковска 10години НАТО е како држава што ги услужува луѓето од другата држава. НАТО претставувае северно атланска  организација, која е составена од 29 држави. НАТО ги поврзува Северна Америка и Европа, таа спречува конфликти.
2.Катја Бахчеванска

10години

НАТО е организација. НАТО е северно атланска  организација.составена од 29 држави, кој се од Северна Америна. НАТО ги поврзува за да нема конфликти.
3.Давид Блажевски

10години

НАТО  е организација, која ги штити правата на сите држави. НАТО е политичка алијанса, која е составена од 29 членови од Европа и Северна Америка.  НАТО ги соединува Европсите и Северно Америчките држави.
4.Јана Божиновска

11години

НАТО е вид на политика. Исто така се грижи за државите во светот. НАТО е северно-атланска организација и ги спречува конфликтите мегу државите. Ист така  НАТОе составена од 29држави.
5.Марин Василевски

10години

НАТО мислам дека е лична творба. НАТО ги спречува конфликтите помеѓу градовите.
6.Михајло Велинов

10години

Јас мислам  НАТО е фирма. НАТО е Северно атланска организација, е составена од 29 држави, спречува конфликти меѓу државите.
7.Кирил Гошевски

11години

НАТО е унија со повеќе држави. НАТО е организација која спречува конфликти, која е создадена од 29 држави.  НАТО е северна атланска организација.29 држави се членки на Северна Америка и на Европа.
8.Андреј Добрески

10години

Јас мислам НАТО значи нешто малечко или нешто смалено. НАТО претставува северно атланска организација, која заштитува 29 држави од Европа и Северна Америка. Дава мир и слога меѓу државите.
9.Никита Димитровска

10години

НАТО е институција. НАТО е составена од 29 држави (Европа и Северна Америка).  НАТО е институција во која се спречуваат кавги помеѓу државите. Р.Македонија сака да влезе во  НАТО.
10.Матеа Димитриевска

10години

НАТО е организација која ги чува државите. НАТО е кога две држави се сложни и нема лоши работи.
11.Јана Ѓургев

11години

НАТО е додатоци или место меѓу зборовите или култура и почит. НАТО е Северно атланска организација. Та е составена од 29 држави, која ги спречува конфликтите меѓу државите.
12Ања Иливска

11години

НАТО е сведска организација која се грижи и штити некои земји. НАТО е светска организација, која ги обезбедува земјите, се грижи и ги штити.  Таа ги заштитува државите , спречува конфликти.
13.Ива Каевиќ

11години

НАТО е голема организација на луѓе. НАТО е организација на безбедност и грижа на државата.  НАТО претставува Северно Атланска организација, составена од 29 држави. А ние уште сакаме да бидеме во  НАТО,
14.Надја Илијевски

11години

НАТО е организација за луѓе во светот. НАТО е организација за безбедност и грижа на државата. Таа е северноатланска организација составена од 29 држави кои се членки на Европа и Северна Америка.  НАТО е меѓународна организација во која сака да се придружи и нашата држава.
15.Симона Крстеска

11години

НАТО е … незнам, имам слушнато за тој збор. Јас мислам дека е некоја организација. НАТО е северна атланска организација, составена од 29 држави. Тие 29 држави се членки на Северна Америка и Европа.
16.Леа Мона Крстиќ

11години

Мислам дека е име на некоја фирма. НАТО е организација која ги штити правата на сите држави во светот.  НАТО претставува организирана политичка фирма. Таа ги штити и ги прекинува конфликтите помеѓу државите, составена од 29држави.  НАТО ги зближува државите со идеи, ги зближува Европа и Северна Америка.
17.Михаела Маџевска

10години

НАТО мислам дека е држава или град. НАТО е организација која ги штити правата на сите држави.  НАТО е северно атланска организација.Политичка организација составена од 29 држави..  НАТО  е заедница, која ги спојува со идеи и разговори Европа и Северна Америка. Таа ги штити, не дозволува да се создаде конфликт(борба).НАТО  претставува организирана политичка партија.
18.Даниел Малиќи

10години

НАТО е голема светска фирма. НАТО е светска организација која ги спојува државите за мир.
19.Давид Митковски

11години

НАТО е организација на повеќе држави. НАТО сака да нема војни помеѓу државите. Нашата држава сака да стане членка на  НАТО.  НАТО има воено поле. Таа со идеи и состаноци сака да ги спои Америка и Европа. Во  НАТО има 29 држави.
20.Едис Мифтароски

11години

НАТО е организација која се грижи за безбедноста на некои работи. НАТО е северно атланска институција, меѓународна организација составена од 29 членки и се грижи  за безбедноста и на правата на луѓето и за безбедноста државата.
21.Барбара Николовска

11години

НАТО е организација  на повеѓе држави за безбедност. НАТО е северно атланска организација, составена од 29 држави, кои се Северна Америка и Европа.  НАТО е северно атланска ги поврзува да нема конфликти и расправии, со тоа што организира состаноци, размислува за идеи.
22.Кристијан Павловски

11години

НАТО е алианса составена од повеќе земји од Европа и Северна Америка. НАТО претставува  Северно Атланска организација ( Nort Atlantic Treaty Organization).  НАТО алијансата е составена од 29 држави членки од Европа и Северна Америка.е
23.Алекс Сали

11години

НАТО  некоја институција или фирма. НАТО е северно атланска се бори за мир во светот. Има 29 членки.
24.Дамјан Стојановски

11години

НАТО е меѓународна безбедносна организација. НАТО е северно атланска е меѓународна безбедносна организација која била создадена  со потпишување на Северно атлански договор на 4 април 1949год . седиштето на НАТО се наоѓа во Брисел.Таа е обврзана за заедничка одбрана од надворешни лица.
25.Сара Стојановиќ

11години

НАТО е организација на повеќе држави и ги штити тие држави. Нато е организација составена од 29 државим кои се од Северна Америка и Европа.  НАТО ги поврзува за да нема конфликти и лоши односи со нив.
26.Владимир Тулевски

10години

НАТО е држава, град или населба. НАТО спречува  конфликти меѓу државите.  НАТО е составена од 29 држави.

 

Ученици од V-1 ОДД  ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

Ментор одд наставник: Јадранка Клисарова

Leave a comment