OОУ,,Братство –Миѓени,, – Тетово, VII-4 одделение

НАТО е интернационална алијанса за одбрана и соработка меѓу посебно избрани држави.Знам дека и нашата држава тежнее кон нејзиниот пат,патот до НАТО не е лесен,но се надевам дека што поскоро и Северна Македонија ќе биде нејзина членка – Љубомир Стефаноски  12 год.

НАТО  е меѓународна организација за одбрана на државите што се нејзини членки.Како и да е НАТО е сигурност – Андреј Глигориески  13 год.

НАТО –сум слушнала на вести дека е нешто убаво за државите ,сигурни ќе биле – Андреа Вуческа 12 год.

НАТО е одбрана и заштита на државите,и сите сакаат да бидат нејзини членки – Ѓорѓи Илкоски 13 год.

НАТО е некаква организација за мир и безбедност – Анѓела Серафимоска  12 год.

НАТО е заедница што ја сочинуваат повеќе држави затоа што загарантирана е нивната безбедност – Антонио Петроски 12 год.

НАТО е национална народна организација којашто ги брани државите и нивните територии – Сања Денкоска  12 год.

НАТО е сум слушнала дека ако државата влезе во таа организација е многу позитивно за истата – Марија Кочоска  12 год

Ако државите се во таа организација НАТО ке бидат многу безбедни места за живеење и дека АРМ ќе биде попрофесионална – Марјан Јакимоски 12 год.

НАТО е организација која ги заштитува територијално и финансиски државите што се нејзини членки – Давид Стојкоски 12 год.

НАТО е организација составена од повеќе  успешни држави – Марко Павловски 12 год.

НАТО е систем за одбрана во која нејзините членки се заедничка одбрана од напади на надворешни држави – Елена Војноска 13 год.

НАТО е систем -организација за заштита на државите  за нина безбедност и просперитет – Михаела Грнчароска 13 год.

НАТО е безбедносна организација за заштита и соработка во случај од напад – Каја Војноска 13 год.

НАТО е сигурност и безбедност за една држава доколку е членка и исполни услови за да биде членка на нато – Стефан Јовис 12 год.

НАТО јас мислам дека е организација која има единствена цел заштита на државите којшто се нејзини членки – Дарио Ристоски 13 год.

НАТО е нешто некаква организација и како што слушам на вести многу држави сакаат да бидат нејзини членки ама не исполнуваат услови а обезбедува мир и територијална безбедност – Моника Костовкса 12 год.

Нато е заедница –збир на повеќе организирани држави кои се штитат меѓусебно – Марко Аврамоски 12 год.

НАТО има цел да им помогне на државите на некој начин да бидат посигурни и побогати – Љубица Јакимоска  12 год.

Ова се одговорите на учениците од 7 одд од ООУ,,Братство Миѓени,,од Тетово.

Одговрен наставник Даниел Антоски-наставник по македонски јазик

Leave a comment