Пар ,,Прашање – Одговор,,

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Агапи ЧункоскаОдделенски наставникООУ,,Никола Карев,,-Крушево
Ученички тим1. Михаела Стефановска
2. Константин Богдановски
3. Ивана Блажова
4. Филип Јанакиески
Возраст на децата креатори на играта9-10 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта8-11 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта се игра со карти кои се изработени од учениците со помош на наставникот
ментор. Изработени се 29 карти колку што се држави со влез во Нато.На секоја карта
од задната страна пишува Нато. Од предната страна на 14 карти има прашања, а на
другите 14 карти на внатрешната страна има одговори . Прашањата се за основни
познавања за Нато.

Потребни ресурси за играта:

-коцка за фрлање
-29 изработени карти од кои една е празна, на 14 има прашања, на 14 има одговори.

Почетен дел на играта:

Секој ученик фрла коцка. Онај ученик кој има најмал број добиено дели карти. Ученикот
десно од него сече карти ги остава на маса . Ученикот што дели почнува да дели 4 пати
по 1 карта.

Тек на играта:

Секој ученик добива по 4 карти . Секој ученик има задача да најде прашање и одговор
во своите добиени 4 карти. Доколку никој нема пар влечи по една карта од останатите
карти. Тој што ке најде пар ги става на маса и над нив раката. Тој што ке покаже прв
пар е победник. Доколку имаат двајца ученици пар, тој што ке покаже пар и прв тропне
е прв, другиот што ке го стави парот над првиот е второ место.

Играта се повторува.

Leave a comment