Север и Југ/Исток и Запад

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Атије МифтариНаставник по физика и хемијаО.О.У.“Наим Фрашери”- Тетово
Ученички тим1. Есра Лума
2. Ерјона Бафтири
3. Анди Исаку
4. Арбр Дурмиши
Возраст на децата креатори на играта13 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта13 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Опис на играта: Играта се развива на овој начин-учествуват 4 ученици. Во хамер се
црта амблемата на НАТО.

Учениците ги преставуват четрите страни на светот север и југ-истог и запад и нивната
задача е да ги наоѓат државите кои што се во север-југ и во истог–запад.

На една корпа ги ставаме сите знамиња и имиња на сите држави членки на НАТО.
Првиот ученик ја зема корпата и за времетраење 10 секунди истиот треба да земе од
корпата знамиња на држави кои што припаѓаат на страната на кој што стои ученикот.
Веднаш потоаа корпата треба да се даде на вториот каде што играта продолжува до
шетвртиот ушеник.Играта продолжува до пет кругови од ученик до ученик.Ученикот кој
што ќе погоди повеќе држави кои се членови на НАТО кои припаѓаат на истата страна
каде што стои секој ученик поединечно север-југ, истог-запад. Победник ќе биде само
еден ученик со повеќе точни одговори.

Leave a comment