Весел Крстозбор

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Тинка ПалиниќНаставникДимче А. Габерот – Демир Капија
Ученички тим1. Ана Крстевска
2. Давид Симитчиевски
3. Давид Ангелов
4. Јоана Каранфилова
Возраст на децата креатори на играта9 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта9-10 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Претходно на учениците им беа поделени 15 прашања, задачата им беше да ги разгледаат прашањата и да ги прочитаат. Потоа заедно со учениците организиравме натпревар во решавање на крстозбор.

Учениците го читаа прашањето и потполнуваа на празните полиња. Работеа во парови од двајца. Цета на овој весел крстозбор беше кој прв ке го реши тој е победник. Победник беше втората група.

На крај, го читаат клучниот збор и разговараат за истиот.

Учениците беа многу возбудени бидејки прв пат организиравме ваква игра.

Leave a comment