Видеа

Овие видеа се продуцирани врз основа на снимки поднесени на јавен повик од страна на наставниците од училиштата и детските градинки. Според правилата на повикот, сите наставници треба да имаат одобренија за снимање од родителите / старателите.