За проектот

Проектот Children@Game.Edu.NATO е финансиран од Северноатлантсаката алијанса НАТО, во рамките повик објавен од Одделот за јавна дипоматија на НАТО, како дел од глобалната прослава на 70 годишнината од формирањето на НАТО.

Проектот е подготвен и имплементиран од ГАУС Институт – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење од Битола

1. Резиме

Република Северна Македонија е членка на Партнерството за мир веќе 24 години и неколку години чека на вратата за членство во НАТО. Во овој период, цела генерација на млади луѓе порасна и сега е повеќе од сигурно дека наскоро ќе бидат државјани на членка на НАТО.

Сметаме дека е интересно да се идентификува што овие млади луѓе и нивните родители размислуваат за НАТО (што за нив значи НАТО), а особено да научат што за нив би можело да значи НАТО. Кои се придобивките и очекувањата од членството во НАТО, по сигурниот скорашен влез на земјата во НАТО?

Затоа, планираме активности со која ќе ги идентификуваме постоечките перцепции на НАТО кај младата популација, а потоа ќе ги мотивираме, преку создавање на интерактивни игри во соработка со нивните наставници и родители, кон разбивање на најчестите погрешни перцепции за НАТО. На крајот, со организирање на настани на тема што НАТО би можело да значи за нас, ќе биде популаризиран НАТО.

2. Цели

Да се ​​идентификува што значи НАТО за најмладото население (0-17) и преку интерактивни едукативни игри да ги едуцира младите, нивните родители (особено мајките) и наставниците за тоа што НАТО би можело да значи за нив.

3. Целни групи

 • Основна – генерација наследници (млади луѓе 0-17).
 • Секундарна – жени. Мајки и наставници на генерацијата наследници.

Начини на приближување кон целните групи:

 • Со организирање интервјуа во градинките и училиштата, ќе им се пристапи на најмалку 1000 деца на возраст од 0-17 години за да ги идентификуваат нивните сегашни перцепции за НАТО.
 • Со печатење на книга и изработка на видеа за моменталните перцепции за тоа Што значи НАТО за тебе изработени врз основа на одговорите во интервјуата, и дистрибуција на книгата во печатена и дигитална форма и видео преку веб и социјалните медиуми. Ќе развиеме веб портал кој ќе ги дистрибуира информациите за постојните перцепции меѓу младите за тоа што значи НАТО за нив (забелешките од интервјуата, книгата и видеото) и ќе ги дистрибуира едукативните информации од кои тие можат да научат што НАТО би можело да значи за нив .

Преку интеграцијата на веб порталот со социјалните медиуми, очекуваме да се постигне популаризација и ширење на информации објавени на веб порталот.

Преку промотивна кампања на социјалните медиуми, преку промоцијата на веб порталот и планираните настани во училиштата (преку постери, летоци и сл.), очекуваме информациите од веб порталот и социјалните медиуми да достигнат до најмалку 30.000 млади луѓе и нивните мајки и наставници.

 • Со организирање на натпревар за изработка на интерактивни друштвена игри, игри со карти или дигитални игри ќе мотивираме најмалку 300 ученици и нивните родители и наставници да размислат за тоа како можат да создаваат игри преку кои може да научи што НАТО би можело да значи за нив.
 • Најмалку 10.000 млади луѓе (генерација наследници од 0-17) и нивните родители (мајки) и наставници ќе имаат пристап до дистрибуираните игри во печатена форма и преку веб порталот и социјалните медиуми (како што ќе бидат објавени сетови што може секој да го испечати и да игра).
 • Со организирање на двата настани опишани во делот 5 – Имплементација, ќе опфатиме најмалку 100 наставници и родители. Преку емитувањето на овие настани на социјалните медиуми истите ќе бидат достапни за најмалку 10.000 гледачи.

4. Стратегија

Во реализацијата на проектот ќе се примени следната стратегија:

а) Идентификувај: Каква е перцепцијата на генерацијата наследници (0-17) за НАТО, односно за тоа што НАТО може значи за нив.

б) Појасни: Кои се најчестите погрешни перцепции и митови за НАТО кај младите и нивната демистификација.

в) Научи: Охрабрување на младите луѓе со своите наставници и родители да креираат интерактивни алатки (друштвени игри, игри со карти или дигитални игри) кои најдобро можат да придонесат за учење Што НАТО може да значи за нив.

г) Информирај и мотивирај: организирање на два настани, објавување на интерактивни игри, веб портал и кампања за подигање на јавната свест (на интернет, социјални медиуми, и со печатени материјали) за тоа што значи НАТО за тебе и за тоа што НАТО би можел да значи за тебе.

Проектот ќе се спроведува во соработка со училиштата и детските градинки. Апликантот има огромно искуство бидејќи ние сме дел од спонзорите на меѓународниот фестивал на креативни едукативни филмови на KREF, кој секоја година се организира со слични (но повеќе ограничени, поради ограничени средства) сценарија како овој предлог:

 • https://kreffilmskifestival.weebly.com/english.html
 • https://kreffilmskifestival.weebly.com/,
 • https://www.facebook.com/ktefovci/

5. Имплементација

Проектот ќе се спроведува во три фази:

Во првата фаза ќе бидат вклучени околу 30 детски градинки и основни училишта од Македонија, а најмалку 1000 ученици ќе бидат запрашани со едно прашање: Што значи НАТО за тебе?.

Интервјуирањето ќе биде преку

а) цртежи – да нацртаат како замислуваат што значи НАТО за нив (за најмладите во градинките),

б) преку видео интервју – одговорите на учениците ќе бидат снимани,

в) преку писмени одговори – учениците треба да одговорат со една реченица.

Одговорите ќе бидат анализирани и објавени во:

 • Видео колаж со одговори на децата, на прашањето “Што значи НАТО за тебе?”
 • Печатена книга со најинтересните цртежи и писмени одговори на тема “Што значи НАТО за тебе?”

Книгата и видео ќе бидат промовирани на настанот кој ќе се одржи во јуни 2019 година во Битола , кога ќе биде промовирана и втората фаза на проектот.

Во втората фаза, врз основа на добиените одговори во првата фаза, ќе се направи анализа на тоа како обично младите луѓе (генерацијата наследници 0-17) гледаат на НАТО. Врз основа на анализата ќе ги идентификуваме темите за кои младите најчесто имаат заблуда во врска со НАТО. Потоа ќе се состави листа на прашања и одговори за да се откријат најчестите погрешни перцепции за тоа што значи НАТО, преку што исто така ќе се идентификува дека членството во НАТО не носи само воени придобивки. Прашањата и одговорите, како и сите материјали што ѓе произлезат во првата фаза ќе бидат објавени на веб порталот и ќе се промовираат на социјалните медиуми, www, итн.

Потоа ќе се објави водич и ќе се повикаат тимови на ученици, наставници и родители да изработат едукативна игра преку која учениците и нивните родители можат да научат повеќе на тема “Што НАТО може да значи за тебе?”

На повик тимовите составени од наставници, учениците и родители / старатели треба да достават концепт на игра и видео како да ја играат играта.

Во третата фаза, ќе организираме голем настан на кој ќе бидат претставени креираните игри. Професионалното жири и публиката ќе ги изберат најдобрите кои ќе добијат соодветни награди.

Победничката игра со карти / друштвена игра  ќе биде испечатена во 1000 примероци и ќе биде дистрибуирана до училиштата и детските градинки како дидактичка алатка за учење за НАТО. Сите игри презентирани на финалниот настан ќе бидат дистрибуирани преку веб порталот и социјалните медиуми (како сет што секој може да го испечати и да игра).

6. Евалуација

Критериуми за евалуација:

 • Записи (пишано или видео) на интервјуирани деца
 • Видео колаж со најинтересните одговори на прашањето “Што значи НАТО за тебе?”
 • Копија од печатената книга со најинтересните пишани одговори и цртежи на тема “Што значи НАТО за тебе?” во 300 примероци
 • Веб-порталот и профилите на социјалните медиуми
 • Извештаи од реализираната кампања
 • Извештаи од реклами на локални електронски, дигитални и печатени медиуми
 • Исечоци на промотивниот постер и флаери
 • Копии од идеи и видеа доставени на конкурсот за едукативна друштвена игра, игра со карти или дигитална едукативни игри.
 • Печатење на победничката едукативна друштвена игра / игра со карти.
 • Извештаи, потпишани листи на учесници, фотографии и видеа на двата организирани настани.

7. Придобивки

Најмалку еден видео колаж со најинтересните одговори на прашањето “Што значи НАТО за тебе?”

Една печатена книга со најинтересните пишани одговори и цртежи на тема “Што значи НАТО за тебе?” Во 300 примероци.

Веб портал каде ќе бидат објавени сите материјали создадени во проектот.

Профили на социјалните медиуми интегрирани со веб порталот.

Најмалку 10 поднесени концепти за детски игри на тема “Што НАТО може да значи за тебе”.

Една печатена друштвена игра / игра со карти во 1000 примероци и дистрибуирана до училиштата и детските градинки.

Два настани (100 учесници од целата земја по настан):

 • Едниот по завршувањето на првата фаза – промоција на видео и книга на тема “Што значи НАТО за тебе?”
 • Вториот на крајот за промовирање на добиените едукативни игри и изборот на победниците.

8. Резултати

Утврдување на моменталната перцепција на генерацијата наследници (0-17) за НАТО.

Мотивирање на генерацијата наследници (0-17), нивните родители и наставници (особено мајките и наставничките) да научат за различните улоги што НАТО може да ги има во развојот на просперитетно и демократско општество.

Создавање на одржливи и креативни образовни алатки кои можат да помогнат да се зголеми знаењето меѓу генерацијата наследници (0-17), и нивните родители и наставници (особено мајките и наставничките) за различните улоги што НАТО може да ги има во развојот на просперитетно и демократско општество.